Hvilke vilkår må være til stede for at stiftelsen skal kunne oppheves?